What is ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic progressive disease. The disease starts from the sacroili